Advies
vlinder flower
Inventariseren omstandigheden

Algemene aanwijzingen voor aanleg van bloemenweides

Inventariseren omstandigheden

Voordat u een bloemenweide aanlegt, is het goed om de wensen en de mogelijkheden te inventariseren. Door vooraf de juiste vragen te stellen, kunt u zich later veel energie, geld en teleurstelling besparen. Op onze website vindt u nog meer hulp bij het maken van de juiste keuze.

Hieronder vindt u een checklist om de omstandigheden goed te kunnen inventariseren. 

Voor welke locatie wil ik een bloemenweide?

1. openbaar groen in of bij de bebouwde kom zoals wegbermen, rotondes, parken, plantsoenen en wadi’s
2. semi-openbaar groen bij bedrijfsterreinen, speelterreinen en wooncomplexen
3. kleine of grote particuliere tuinen
4. bebouwde kom of juist het buitengebied 
5. agrarisch landschap met akkerranden, ruigtes en kruidenrijk grasland

Welk type bloemenweide wil ik?

1. een éénjarige bloemenweide die jaarlijks op de schop gaat
2. een meerjarige bloemenweide die een paar jaar meekan
3. meerjarig bloemrijk grasland dat vele jaren meekan
4. onderbegroeiing op een schaduwrijke plek
5. dakbegroeiing

Welke grondsoort en groeiomstandigheden zijn er?

1. bodemsoort klei, veen, zand, leem of een mengsel hiervan
2. schraal, voedselrijk of iets ertussenin
3. overwegend droog, nat of iets ertussenin
4. zon, halfschaduw of schaduw

Welk doel heb ik met de bloemenweide?

1. goede leefomstandigheden voor onder andere bijen en vlinders (biodiversiteit)
2. een vrolijke bloemenzee en het liefst dit jaar al
3. aankleding van een saaie omgeving
4. tijdelijke invulling van een terrein
5. kostenbesparing op onderhoud in het (semi-)openbaar groen
6. Educatie en natuurlijk spelen

Zijn er problemen die ik beter eerst kan oplossen?

1. veel wortelonkruiden zoals kweek en ridderzuring in de grond
2. veel graszaden in de grond
3. zéér voedselrijk
4. slechte bodem door bijvoorbeeld verzuring, verdroging of verdichting
5. te weinig tijd en budget voor goede aanleg