Advies
vlinder flower
Openbaar groen

Goede plekken

Openbaar groen

Onze wilde plantenzaden en bloemenweidemengsels zijn vooral bedoeld voor de toepassing in het openbaar groen. Hier bieden ze een uitstekend alternatief voor het traditionele groenbeheer van gazons en heesterperken langs wegbermen, in parken en plantsoenen, verkeersknooppunten en (tijdelijk) braakliggende terreinen. Door op de ingezaaide percelen een extensief maaibeheer toe te passen, raakt de bodem verschraald. Dit komt niet alleen de bloemenweide ten goede, maar ook de maaifrequentie zal afnemen. Hierdoor creëert u niet alleen een waardevolle ecologische structuur, maar ook een kostenbesparing in het beheer.