Veelgestelde vragen over bloemenweides

Aanleg

Hoe moet ik zaden bewaren?

Als je nog even niet toekomt aan zaaien, bewaar de zaden dan altijd droog, donker en redelijk koel (12-15 graden) Vooral een enigszins constante temperatuur en luchtvochtigheid is aan te bevelen. Een normale koelkast wordt te vochtig en is daarom ongeschikt.

Moet ik graszaden meezaaien met het bloemenmengsel?

Het is beter om geen graszaden mee te zaaien met het bloemenmengsel. Regulier verkrijgbare graszadenmengsels bevatten voornamelijk zodevormende, grove en sterk groeiende grassoorten die sterk concurreren met bloemen. Grassen groeien meestal sneller dan bloemen, daarnaast zitten ze doorgaans genoeg in de grond of in de omgeving. Door uitsluitend bloemzaden te zaaien, krijgen bloemen de benodigde voorsprong om zich te vestigen om zo met de grassen te kunnen concurreren.

In uitzonderlijke situaties kan het toch van belang zijn graszaden mee te zaaien, ter ondersteuning van de bloemenweide. Wij bieden een aantal inheemse grasmengsels met polvormende grassoorten aan die voor dit doel het meest geschikt zijn.

De zaden kiemen niet of nauwelijks?

Wilde plantenzaden hebben wat meer tijd nodig dan bijvoorbeeld gecultiveerde graszaden of zaden voor de moes- of bloementuin. Sommige wilde soorten kiemen binnen een maand, andere soorten kunnen soms wel zes tot twaalf maanden wachten op de juiste omstandigheden om te kiemen.
Zie je vooral kiemend onkruid? Maak duidelijke foto van bovenaf van één vierkante meter ingezaaide bloemenwei en mail deze naar ons toe. Meestal kunnen wij aangeven welke kiemplanten van het gezaaide mengsel al te zien zijn.
Soms is op een minder gunstig moment gezaaid. Dat is niet heel erg, maar stelt het geduld op de proef. Wilde plantenzaden weten zelf vaak heel goed wanneer ze het beste kunnen ontkiemen.

Hoe voorkom ik erosie op hellingen?

Bij de aanleg van bijvoorbeeld viaducten bestaat de kans op erosie en uitspoeling van de vers aangebrachte grond op hellingen. Hierbij kan Italiaans raaigras (niet te voedselarme grond) of Rogge (op zandgrond) worden mee gezaaid. Deze soorten verdwijnen na enige jaren vanzelf en intussen kunnen de bloemplanten zich ontwikkelen. Soms kan hydroseeding een oplossing bieden.

De wind/regen heeft mijn bloemenweide platgeslagen

Wanneer in een bloemrijk grasland in de zomer of het najaar hoge planten zijn omgevallen door regen of wind, is het verstandig om die delen alvast te maaien en het maaisel af te voeren. Ook als dit betekent dat je eerder of later maait dan je gepland had. Let op: dit geldt niet als je een akker- of ruderaal mengsel hebt gezaaid! Door te maaien zorg je ervoor dat er openheid in de vegetatie blijft en dat  kleinere soorten niet verdwijnen omdat ze geen licht meer krijgen. Bovendien komt er weer licht op de bodem, waardoor nieuwe kieming kan plaatsvinden.

Beheer

Wat kan ik doen tegen onkruiden in het eerste jaar?

Omdat u de grond meestal heeft moeten bewerken voordat u heeft gezaaid, kiemen er dikwijls ook veel snelgroeiende éénjarige onkruiden, zoals Melde en Perzikkruid, die al in de grond zaten. Als je een meerjarig bloemrijk graslandmengsel hebt gezaaid, dan kun je het beste gaan maaien en het maaisel afvoeren. Door in het eerste jaar drie tot vijf keer te maaien, onderdruk je de onkruiden en hebben ingezaaide bloemen voldoende licht om te kunnen kiemen. In het tweede jaar zullen de onkruiden grotendeels verdwenen zijn. Bij een éénjarige bloemenweide is maaien geen optie, omdat je dan ook de bloemen wegmaait. Handmatig wieden is dan soms de enige optie.
Vermoed je veel onkruidzaden in de grond, dan is het toepassen van een 'vals zaaibed' voorafgaand aan het zaaien een goede optie.

Wat kan ik doen tegen vergrassing?

Als het bloemrijk grasland na verloop van jaren teveel vergrast, dan wijst dit meestal op een te voedselrijke bodem en/of een te extensief maaibeheer. De grassen groeien dan harder en verdringen de bloemplanten. Dit kun je verhelpen door plaatselijk extra te maaien en het maaisel steeds goed af te harken en af te voeren. Door speciaal te maaien wanneer de vegetatie het meest vitaal is, en de meeste energie boven de grond is, worden de meeste voedingsstoffen afgevoerd. Plekken waar grassen zeer dominant worden, kun je de eerste keer al eind mei, begin juni maaien, als de grassen veel energie investeren in groei.

Hoe helpt Ratelaar tegen vergrassing?

In niet al te voedselrijke situaties kun je Ratelaar (Rhinanthus) zaaien. Deze éénjarige bloemplanten zijn halfparasieten op o.a. gras. Ze kunnen de grassen in de vegetatie enigszins onderdrukken. Hierdoor krijgen bloemen in een grasland meer kans om zich te ontwikkelen. Ratelaar maakt onderdeel uit van verschillende Cruydt-Hoeck mengsels, maar kan ook los bijgezaaid worden. Ratelaar zaai je tussen juli en de late herfst. Voor het zaaien moeten de aanwezige grassen kort worden gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd, zodat de Ratelaar zaden bij de bodem kunnen komen. Als de grasmat te dicht is, kan de grond eventueel een beetje worden opgeruigd. Op plaatsen waar de Ratelaar groeit en bloeit mag je pas na de zaadval maaien, ongeveer vanaf eind juli.

Waar zijn de klaprozen uit het eerste jaar?

Eénjarige soorten uit het akkermengsel en het ruderale mengsel zijn pionierssoorten. Ze hebben het nodig om jaarlijks in een opnieuw losgetrokken grond te kunnen kiemen. Net zoals op de akkers vroeger. Als je een akkerweide beheert als een bloemrijk grasland zullen de éénjarige akkersoorten verdwijnen. 

Kleurrijke eenjarige soorten worden regelmatig toegevoegd aan meerjarige mengsels, voor snel resultaat. Hiermee kun je niet het gewenste maaibeheer kunnen uitvoeren, wat van belang is voor een duurzaam bloemrijk grasland. Daarnaast kunnen in de openbare ruimte verkeerde verwachtingen worden gewekt. Iedereen verwacht jaarlijks de mooie klaprozen van het eerste jaar.

Mijn bloemenweide verruigt, wat kan ik doen?

Als een bloemenweide verruigt met bijvoorbeeld Ridderzuring en Brandnetels, dan is het meestal van belang het beheer aan te scherpen. Door vooral de verruigde delen iets vaker te maaien en steeds het maaisel goed af te harken en af te voeren. Als Ridderzuring zich uit kan zaaien in augustus heb je binnen enkele jaren honderden tot duizenden planten in de bloemenweide. Maai deze plekken daarom steeds voordat de planten uitzaaien. Daarnaast is het aan te bevelen in het beheer jaarlijks enige tijd te plannen voor het uitsteken van Ridderzuring en andere storende plantensoorten.

Bloemenweide G1