BEESPOKE
vlinder flower
BEESPOKE

Cruydt-Hoeck is trotse partner van BEESPOKE, maar waarom?

Misschien heb je al eens gelezen over BEESPOKE in één van onze blogs en het staat ook genoemd tussen onze samenwerkingen. Maar we hebben nog niet uitgelegd wat BEESPOKE is en waarom wij het zo belangrijk vinden om partner te zijn. In deze blog lichten we dat toe.

 

Wat is BEESPOKE?

BEESPOKE is een internationaal project van het Interreg North Sea Region Programma dat als doel heeft de biodiversiteit te verhogen en de bestuiving van voedselgewassen door wilde bestuivers, zoals wilde bijen en zweefvliegen, te vergroten. BEESPOKE doet dit door samen met landbeheerders te leren om een duurzamere landbouw te bedrijven waarbij we samenwerken met de natuur. Binnen het project onderzoeken we het effect van op maat gemaakte, bij het gebied passende zaadmengsels op de bestuiving van 14 verschillende gewassen waaronder koolzaad, veldbonen, vlas en aardappels. Ook bekijken we het effect van beheermaatregelen en leggen we uit dat het samenwerken met de natuur – bijvoorbeeld met permanente akkerranden – ook financieel interessant kan zijn. Permanente akkerranden hoeven niet steeds opnieuw ingezaaid te worden en kunnen een positieve functie hebben, bijvoorbeeld voor een natuurlijke plaagbestrijding en de ontwikkeling van een meer natuurlijk en weerbaar landschap.

Er doen 18 partners mee en zij komen uit Engeland, België, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland. Cruydt-Hoeck is één van de partners uit Nederland en andere Nederlandse partners zijn Provincie Fryslân, Silence of the Bees, Hogeschool van Hall Larenstein en Agrarisch Collectief Waadrâne. Het is dus een groot project.

 

 Cruydt-Hoeck is trotse partner

Het doel van BEESPOKE past binnen onze missie: de biodiversiteit herstellen. Wij vinden dat er op agrarische gebied nog veel winst te behalen valt, omdat we eenvoudigweg veel landbouwgrond in Nederland hebben. Daarom delen we graag onze kennis en ervaring met de projectpartners. Binnen dit project adviseren wij over zaadmengsels, aanleg en beheer van bloemenweides en de rol van het landschap voor bestuivers voor alle deelnemende landen. Daarbij stimuleren we om per regio het juiste zadenmengsel te kiezen en daarbij vinden we het belangrijk dat de ingezaaide randen permanent blijven staan.

Bovendien leren we er zelf ook van. Binnen dit project vergroten wij onze kennis over plant-dier relaties en krijgen we meer ervaring met het adviseren van agrariërs. De uitdagingen die we samen tegenkomen willen we omzetten naar kansen. Deze kennis kunnen we weer inzetten om onze klanten te adviseren.

Het is voor ons heel waardevol om bij dit betekenisvolle project aan te sluiten. 

BEESPOKE is een Interreg-project ondersteund door het Noordzeeprogramma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

 

Why is Cruydt-Hoeck a proud partner of BEESPOKE?

You may have already read about BEESPOKE in one of our blogs and it is also mentioned among our collaborations. But we have not yet explained what BEESPOKE is and why we think it is so important to be partner. We explain that in this blog.

 

What is BEESPOKE?

BEESPOKE is an international project of the Interreg North Sea Region Program that aims to increase biodiversity and increase the pollination of food crops by wild pollinators, such as wild bees and hoverflies. BEESPOKE does this by learning together with land managers to practice a more sustainable agriculture in which we work together with nature. Within the project, we investigate the effect of tailor-made, area-appropriate seed mixes on the pollination of 14 different crops, including rapeseed, field beans, flax and potatoes. We also look at the effect of management measures and explain that collaborating with nature – for example with permanent field margins – which can also be financially interesting. Permanent field margins do not have to be sown again and again and can have a positive function, for example for natural pest control and the development of a more natural and resilient landscape.

18 partners are participating and they come from the UK, Belgium, Germany, Denmark, Sweden, Norway and the Netherlands. Cruydt-Hoeck is one of the partners from the Netherlands and other Dutch partners are the Province of Fryslân, Silence of the Bees, Hogeschool van Hall Larenstein and Agrarisch Collectief Waadrâne. So it's a large project.

 

Cruydt-Hoeck is proud partner

The goal of BEESPOKE fits within our mission; to restore biodiversity. We believe that there is still much to be gained in the agricultural field, because we simply have a lot of agricultural land in the Netherlands. That is why we are happy to share our knowledge and experience with the project partners. Within this project we advise on seed mixtures, construction and management of flower meadows and the role of the landscape for pollinators for all participating countries. In doing so, we encourage to choose the right seed mixture for each region, and we believe it is important that the sown edges remain permanently in place.

Moreover, we also learn from it ourselves. Within this project we increase our knowledge about plant-animal relationships and we gain more experience in advising farmers. We want to convert the challenges we encounter together into opportunities. We can use this knowledge to advise our customers.

As you can read, it is therefore very valuable for us to join meaningful projects.

 

BEESPOKE is an INTERREG project supported by the North Sea Programme of the European Regional Development Fund of the European Union